Statut

logo_origo

STATUT STOWARZYSZENIA ORIGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Stowarzyszenie Origo, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy prawo o Stowarzyszeniach (dz. U. Z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2


Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Półkoty w gminie Sejny.

§ 3

1. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania logo, pieczęci i wizytówek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Może być członkiem tych organizacji oraz z nimi współpracować.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo korzystać z pomocy innych osób fizycznych i prawnych.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia jego bieżącej działalności.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

Celem Stowarzyszenia Origo jest:

I. Budowanie społecznej odpowiedzialności za dziedzictwo naturalne i kulturowe regionu ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz kształtowania aktywnej postawy wśród członków społeczności lokalnej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

II. Działalność społeczna i pro społeczna w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej, pomocy w profilaktyce zdrowotnej i społecznej, a w szczególności przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniom społecznym metodami: socjoterapii, arteterapii, pedagogiki, pedagogiki zabawy, sportu i turystyki, animacji społecznej i kulturalnej.

III. Prowadzenie działalności edukacyjnej, animacyjnej i kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz grup defaworyzowanych społecznie (bezrobotni, zagrożeni patologią społeczną, niepełnosprawni, rodziny wielodzietne, seniorzy);

IV. Edukacja dorosłych w zakresie wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu dzieci oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą;

V. Działanie na rzecz dialogu, tolerancji i współpracy kulturowej między Polakami a reprezentantami innych narodów oraz przedstawicielami mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

VI. Promowanie działań na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki, ekologii i przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

VII. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej, nauki, oświaty oraz kultury w kraju i zagranicą.


§ 10

I. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Popularyzowanie wiedzy z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyki europejskiej wśród różnych grup społecznych;

2. Zakładanie, organizację i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz placówek wsparcia dziennego z uwzględnieniem działalności psychoedukacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej dzieci i młodzieży;

3. Organizowanie wsparcia socjoterapeutycznego, psychoterapeutycznego, pedagogicznego, informacyjnego, edukacyjnego, materialnego, prawnego, duchowego w formie grupowej i indywidualnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

4. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami oświaty i kultury oraz sektorem gospodarczym w polu pomocy społecznej oraz w ramach badań nad dziedzictwem kulturowym i promocją turystyki oraz wiedzy o regionie;

5. Prowadzenie działań, mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych i

rozwojowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (działania w zakresie profilaktyki, kultury, edukacji, sportu, turystyki itp.);

6. Integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;

7. Inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności badawczej zmierzającej do pogłębienia wiedzy na temat kultury i tradycji polskiej oraz narodów sąsiadujących;

8. Organizowanie, prowadzenie, wspieranie i udział w działalności szkoleniowej w zakresie pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej edukacji, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i kształtowania postaw tolerancyjnych, aktywizacji zawodowej, zrównoważonej turystyki, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa, dialogu społecznego oraz rozwoju obszarów wiejskich;

9. Organizowanie warsztatów, szkoleń, konkursów, konferencji, prelekcji, wycieczek, wystaw, targów, koncertów, spektakli teatralnych, kampanii oraz innych imprez kulturalnych i promocyjnych;

10. Organizowanie aktywnych form wypoczynku, obozów i wyjazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej i pozaszkolnej;

11. Prowadzenie i rozszerzanie kontaktów i dialogu pomiędzy dziećmi i młodzieżą ze środowisk wiejskich i miejskich;

12. Publikowanie materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, informacyjnych w formie drukowanej oraz elektronicznej;

13. Organizację i promocję wolontariatu;

14. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami działającymi w kraju i za granicą;

15. Prowadzenie działalności zarówno odpłatnej jak i nieodpłatnej na zasadach i w granicach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 11


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych;
2. Wspierających;

3. Honorowych.

§ 12


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. O przyjęciu danej osoby jako członka zwyczajnego decyduje Walne Zebranie na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.

§ 13


Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;

c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

d. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;
e. uczestniczyć w spotkaniach, imprezach organizowanych w związku z realizacją celów statutowych.


§ 14

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a. czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
b. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c. regularnego opłacania składek członkowskich.


§ 15

Utrata członkostwa następuje:
a. wskutek wykluczenia przez Walne Zebranie, w wypadku działalności sprzecznej ze statutem lub popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia;
b. wskutek dobrowolnego wystąpienia i złożenia w tej sprawie pisemnej deklaracji.

c. wskutek śmierci członka

§ 16


1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która zasłużyła się dla spraw określonych jako cele Stowarzyszenia.
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która materialnie wspiera cele Towarzystwa na podstawie deklaracji określającej formę wspierania.
3. Członkowie honorowi i wspierający posiadają prawa i obowiązki określone w § 3 ust. 4 pkt. e i § 3 ust.5 pkt. b niniejszego statutu. Winni oni również wywiązywać się z deklarowanego wsparcia na rzecz Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 17


Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.

§ 18


Walne Zebranie.

1. Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia .
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający;
c. z głosem doradczym – członkowie honorowi.
3. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub po najdalej miesiącu od zgłoszenia wniosku w tej sprawie:
a. przez 30% członków zwyczajnych,
b. Komisję Rewizyjną.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ponad połowy członków Walnego Zebrania. Walne Zebranie może zadecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a. uchwalenie statutu i jego zmian;
b. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia;
c. wybór i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia;
d. ocena kandydatur na członków Stowarzyszenia;
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia ;
f. uchwalanie ogólnego programu działalności Stowarzyszenia;
g. ustalanie wysokości składek członkowskich;
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 19


Zarząd.


1. Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ponad połowy członków Walnego Zebrania.
3. Uzupełnienie składu Zarządu następuje w takim samym trybie jak powołanie członka Zarządu.
4. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.
5. Mandat członka zarządu wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za ostatni rok pełnienia funkcji.
6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
7. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
8. Zarząd na pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin kompetencyjny.
9. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, a w szczególności:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu

b. zwoływanie Walnego Zebrania i realizowanie uchwał
c. uchwalanie rocznych planów pracy i trybów ich realizacji,

d. zarządzanie majątkiem

e. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
f. aktywizacja członków do udziału w realizacji celów statutowych, uchwał Walnego Zebrania, planów rocznych oraz badań bieżących.
10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu, przy czym w przypadku umów i zobowiązań na kwotę równą lub przekraczającą 10 000 zł wymagane jest złożenie podpisów przez dwóch członków Zarządu.

11. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu.

§ 20


Komisja Rewizyjna.


1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

4. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ponad połowy członków Walnego Zebrania.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.
6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków sprawozdania z działalności Towarzystwa za ostatni rok pełnienia funkcji.
7. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
8. Mandat członka Komisji Rewizyjnej powołanego przed upływem danej kadencji Komisji Rewizyjnej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
9. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
c. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;
d. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
e. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Towarzystwa,
f. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
10. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 21


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

– nieruchomości

– ruchomości

– fundusze

2. Na fundusze składają się:

– wpływy ze składek członkowskich;

– subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej;

– dotacje i kontrakty;

– wpływy z działalności statutowej;

– dochody z majątku Stowarzyszenia.
3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

4. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub w kasie gotówkowej. Skarbnik Stowarzyszenia odpowiedzialny jest za prowadzenie gotówkowych raportów kasowych. Kontrolę dokumentów kasowych pod względem formalnym i rachunkowym przeprowadzać będzie prezes zarządu oraz wiceprezes zarządu Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VI

PRZEPISY KOŃCOWE


§ 22


1.Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia mogą nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa

2. W przypadku uchwalenia rozwiązania Towarzystwa, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa po wypełnieniu jego zobowiązań.